Avís Legal

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Serviprein, Societat de Prevenció SLU, d’ara endavant Prevint, amb CIF B64171895, i domicili a Carrer Bilbao, 135 08018
Barcelona, ​​és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web amb la URL www.prevint.com a excepció de tots aquells drets que no siguin propietat d’aquesta. Es prohibeix qualsevol modificació, distribució, reutilització o reenviament de tot o part del contingut de la web sense que hi hagi autorització escrita prèvia de Prevint. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per les lleis vigents, donant lloc a les responsabilitats penals i civils legalment previstes.

Enllaços amb llocs de terceres persones (links)

Prevint, proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links amb la finalitat exclusiva d’informar-sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment per visitar aquests enllaços. Prevint no es fa responsable del contingut d’aquests enllaços ni del resultat obtingut per l’usuari.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 i desenvolupament Reglamentari, Reial Decret 1720/2007, de protecció de Dades Personals ia través de la complimentació del present formulari, Un. Presta el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades, que seran incorporades en els fitxers que Prevint té declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Igualment l’informem que podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei, a través del correu electrònic moc.t1524178649niver1524178649p@tni1524178649verp1524178649 o bé per carta certificada, adjuntant fotocòpia del document nacional d’identitat.

Documents a la web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin situats a la web de Prevint, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d’aquesta. Prevint i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respondran quan es produeixi aquesta inidoneïtat, ni de la utilització que d’aquests documents faci l’usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l’ús dels mateixos, sense que, Prevint, sigui responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquesta utilització.