La responsabilitat de formació depèn de la pròpia empresa

Segons el Reial decret 109/2010 juntament amb el reglamento CE 852/2004, normativa que regula la manipulació d’aliments, la responsabilitat de formar als manipuladors d’aliments ja no depèn de l’administració, sinó de la pròpia empresa. És aquesta qui ha d’encarregar-se que els seus treballadors tinguin el certificat de manipulador d’aliments i que rebin una formació adequada.

D’aquesta manera, totes les persones que tinguin contacte directe amb aliments en la seva activitat laboral deuen disposar de el “Certificat de manipulador d’aliments”, conegut també com a carnet de manipulador d’aliments. Aquest document haurà d’acreditar-se davant qualsevol inspecció.

La formació

A Prevint oferim formació de qualitat, tant de forma presencial com online. Obtindràs un diploma que acrediti haver rebut els coneixements necessaris. Aquest certificat té validesa per a tot el territori nacional i, en principi, no té caducitat.