La responsabilitat de formació en l’hostaleria depèn de la pròpia empresa

Segons el Reial decret 109/2010 juntament amb el reglamento CE 852/2004 -normativa que regula la manipulació d’aliments- la responsabilitat de formar als manipuladors d’aliments ja no depèn de l’administració. Sinó de la pròpia empresa. És aquesta qui ha d’encarregar-se que els seus treballadors tinguin el certificat de manipulador d’aliments. I que rebin una formació adequada.

D’aquesta manera, totes les persones que tinguin contacte directe amb aliments en la seva activitat laboral deuen disposar de el “Certificat de manipulador d’aliments”. Conegut també com a carnet de manipulador d’aliments. Aquest document haurà d’acreditar-se davant qualsevol inspecció.

La formació

Un manipulador d’aliments és aquella persona que es dedica professionalment a estar en contacte amb els aliments. Durant el seu transport, emmagatzematge, preparació, envasat, distribució i venda. La tasca d’un manipulador d’aliments és extremadament important. Ja que és la primera línia de defensa contra les infeccions i intoxicacions que poden produir els aliments.

Per tot això, la formació d’un manipulador d’aliments és fonamental. És important que el manipulador d’aliments estigui familiaritzat amb els tipus d’infeccions que poden produir els aliments contaminats. Com evitar que els aliments es contaminin abans d’arribar al consumidor i com distingir que aliments estan contaminats i quins no.

La formació d’un manipulador és contínua i encara que no cal renovar el certificat de manipulador. Per tant és important que el manipulador es recicli si sent que ja no té els coneixements necessaris.

A Prevint oferim formació de qualitat, tant de forma presencial com online. Obtindràs un diploma que acrediti haver rebut els coneixements necessaris. Aquest certificat té validesa per a tot el territori nacional i, en principi, no té caducitat.